Polityka prywatności

24.05.2018r.

annakreiser.com (dalej zwana „Witryną”) należy do DIGITALKOD CONSULTING Anna Kreiser. Poniższa Polityka prywatności dotyczy zbierania i przetwarzania oraz sposobów ochrony  danych osobowych Użytkowników Witryny.

Dane kontaktowe:

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności, zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny należy kierować na adres: biuro@digitalkod.com wpisując w tytuł wiadomości „RODO”.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu:

Użytkownicy witryny annakreiser.com nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Witryny. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku (w Witrynie umieszczone są wszelkie systemy i aplikacje używane do przetwarzania danych osobowych dla różnych celów, np. procesów rekrutacyjnych, celów marketingowych), zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Witryna nie służy gromadzeniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).

Informacje odnośnie logowania, plików cookies oraz web beacons

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak na przykład adres IP, rodzaj wykorzystywanej wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Witryną i usprawnienia nawigacji my lub nasz usługodawca może używać plików cookies (małych plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce użytkownika) lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. W ramach witryny nie są zbierane ani przechowywane pojedyncze pliki cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych mamy dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookies i innych technologii umożliwiających śledzenie aktywności w Witrynie oraz możliwości ich kontrolowania przez użytkowników zawarte są w „Polityce plików cookie”.

Administrator danych

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest DIGITALKOD CONSULTING ANNA KREISER ul. Antoniego E.Odyńca 71/7, 02-644 Warszawa, NIP: 5262744299 dalej zwana „DIGITALKOD”. W witrynie mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak np. używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Serwisy społecznościowe (social media)

W ramach Witryny https://annakreiser.com mogą być obsługiwane aplikacje społecznościowe umożliwiające dzielenie się treściami w niej zawartymi z innymi użytkownikami (określane „Aplikacjami Społecznościowymi”) Serwisy społecznościowe oznaczone są specjalnymi ikonkami umożliwiającymi ich łatwą identyfikację. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do Aplikacji Społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danej Aplikacji, których w nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kontrolować. W związku z tym informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do Aplikacji Społecznościowej. Korzystanie z Aplikacji Społecznościowych dostępnych w ramach serwisu jest samodzielną decyzją i odpowiedzialnością Użytkowników serwisu.

Kwestie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo  osób odwiedzających Witrynę jest dla nas priorytetem dlatego dbamy o określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego mające na celu ochronę informacji dostarczonych przez Użytkowników serwisu i zabezpieczające przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem tych informacji.

Prawo do aktualizacji polityki prywatności

Anna Kreiser DIGITALKOD CONSULTING zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji lub aktualizacji Polityki Prywatności, przy czym dana ostatniej aktualizacji zawsze będzie jasno oznaczona (w górnej części dokumentu). Polityka prywatności będzie mieć zastosowanie w odniesieniu do Użytkowników Witryny i przekazywanych danych z uwzględnieniem daty modyfikacji lub aktualizacji Polityki prywatności.

Przetwarzanie danych kontaktowych

25 maja 2018 r. obowięzywać zaczęło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące spraw ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz sprawy swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.  Zgodnie z wymogami tego rozporządzenia informujemy, że Anna Kreiser DIGITALKOD CONSULTING Anna Kreiser, ul. Sielecka 55/84, 00-738 Warszawa, NIP: 5262744299  (której szczegółowe dane dostępne są tutaj) przetwarza dane osobowe o charakterze  dotyczące osób kontaktowych i przedstawicieli potencjalnych, aktualnych oraz byłych Klientów i innych kontrahentów DIGITALKOD CONSULTING Anna Kreiser, w tym gromadzonych za pośrednictwem Witryny dostępnje pod adresem https://annakreiser.com w zakresie obejmującym w szczególności imię, nazwisko, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe reprezentowanego przez daną osobę podmiotu, kontaktowego numeru telefonu, służbowego adresu poczty elektronicznej, stanowiska/roli w strukturze reprezentowanego podmiotu lub organizacji, jak również informacje na temat istniejących relacji oraz kontaktów z  DIGITALKOD  („dane kontaktowe”).

W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez przedstawiciela DIGITALKOD wizytówki zawierającej takie dane), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).

Te dane kontaktowe przetwarzane są przede wszystkim w celu utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem oraz w innych celach stanowiących prawnie uzasadnione interesy DIGITALKOD, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (takich jak podejmowanie koniecznych działań zmierzających do zawarcia lub niezbędnych do wykonania umowy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje, zarządzanie ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną, wewnętrzne raportowanie oraz ocena i optymalizacja jakości realizowanych usług DIGITALKOD czy ocena i rozwój możliwości sprzedażowych), jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych spoczywających na DIGITALKOD w związku z prowadzoną działalnością (m.in. w celu wystawiania faktur, dokumentowania realizowanych usług, należytej identyfikacji reprezentowanego podmiotu, zapobiegania naruszeniom i korupcji).

Dane kontaktowe o których mowa mogą być przetwarzane przez DIGITALKOD także na podstawie odrębnie udzielonej przez daną osobę zgody (np. w celu otrzymywania od DIGITALKOD zamówionych materiałów marketingowych). W takich przypadkach, podane przy udzielaniu zgody  dane osobowe przetwarzane są na podstawie tej zgody, w zakresie i celu w niej określonym.

Dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów (np. w zakresie zawarcia i realizacji umowy pomiędzy DIGITALKOD a podmiotem, który dana osoba reprezentuje – przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy bądź jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez DIGITALKOD  uzasadnionego interesu administratora).

Odbiorcami  danych kontaktowych pozyskiwanych przez DIGITALKOD CONSULTING (a innymi niż DIGITALKOD która te dane służbowe uzyskała pierwotnie), może być personel oraz dostawcy usług wsparcia, w tym usług informatycznych. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach DIGITALKOD  oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia dostępne są pod linkiem.

W celu realizacji swoich uprawnień, jako podmiotu  danych kontaktowych (w szczególności prawa dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania) należy skontaktować się z administratorem pod adresem biuro@digitalkod.com, wpisując w tytuł wiadomości „RODO”.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez DIGITALKOD CONSULTING danych kontaktowych narusza przepisy prawa, skierować można skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowe informacje: 

Polityka plików cookie

RODO